Đất Đỏ

Bộ tranh Hy Vọng

2015 – Acrylic trên toan – 100cm x 100cm