Cuộc Sống Tươi Đẹp 02

Bộ tranh Tay

2012 – Sơn dầu trên toan – 100cm x 150cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập