Chân dung số 26

2004 – Acrylic trên toan – 40cm x 40cm

Tác phẩm đã được sưu tập