Chân Dung Bà Lão (số 16)

Portrait series

2004 –Sơn mài trên vóc – 22cm x 22cm

Acquired