Chân Dung Bà Lão (số 16)

2004 – Sơn mài trên vóc – 22cm x 22cm

Tác phẩm đã được sưu tập