Chân dung bà cụ xứ Đoài

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 100 cm x 100 cm

Tác phẩm đã được sưu tập