Cái Đầu Nóng

Bộ tranh Luân Hồi

2024 – Sơn dầu trên vải lanh – 55cm x 40cm

(Cái Đầu Nóng là tên tạm đặt)