Biển Mơ

2017 – Acrylic trên vải với kỹ thuật chặn mầu batik – 50cm x 100cm

Tác phẩm đã được sưu tập