Bi Mat Ho Guom

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 40x55cm

Tranh đang tìm nhà sưu tập

Bộ tranh: Vùng Đất Chạy Trốn

Mô tả bộ sưu tập