Vì một số sơ suất trong quản lý, "Danh sách Triển lãm" tiếng Việt đang bị hỏng. Xin bấm núi Eng ở góc phải phía trên để xem tạm bản tiếng Anh. Thành thật xin lỗi !
Triển lãm cá nhân
Triển lãm nhóm quan trọng
Các triển lãm nhóm khác
Giải thưởng, Trại sáng tác, Workshop
Bộ sưu tập